• बिहीबार २-१०-२०८१/Thursday 05-23-2024

कार्यक्रम तालिका

सबै
Program Name Presenter Time
रेडियो सांकेतिक धुन 05:00 am - 05:10 am
विज्ञापन 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन 06:30 am - 06:40 am
गीत 06:40 am - 07:00 am
प्रदेश एफ.एम.न्युज 07:00 am - 07:30 am
भन्छीन आमा 07:30 am - 08:30 am
खबर संगालो 08:00 am - 08:15 am
समवेदना 08:15 am - 08:30 am
मुक्तिको मार्ग 08:30 am - 09:00 am
समाचार 09:00 am - 09:15 am
लोक गीत 09:15 am - 09:30 am
विज्ञापन 09:30 am - 09:40 am
लोक गीत 09:40 am - 10:00 am
शारदा बुलेटिन 10:00 am - 10:05 am
विज्ञापन 10:05 am - 10:15 am
शुशेली कार्यक्रम 10:15 am - 11:00 am
समाचार 11:00 am - 11:05 am
हिन्दी गित 11:05 am - 12:00 pm
थाहा खवर 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली गीत 12:15 pm - 1:00 pm
समाचार 1:05 pm - 1:05 pm
भन्छीन आमा 1:05 pm - 2:00 pm
शारदा बुलेटिन 2:00 pm - 2:05 pm
विज्ञापन 2:05 pm - 2:15 pm
टिफ्फीन आवर 2:15 pm - 3:00 pm
थाहा खवर 3:00 pm - 3:15 pm
लोक गीत 3:15 pm - 4:00 pm
देउराली कायक्र्रम 4:05 pm - 5:00 pm
शारदा खवर 5:00 pm - 5:05 pm
रुम टु रीड शिक्षा कार्यक्रम 5:05 pm - 6:00 pm
शारदा खवर 6:00 pm - 6:30 pm
साझाँ वोली 6:30 pm - 7:00 pm
साँझा खवर 7:30 pm - 8:00 pm
थाहा खवर 8:00 pm - 8:30 pm
विज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
विविसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
भन्छीन आमा 9:15 pm - 10:00 pm
रेडियो बन्द 11:00 pm - 11:05 pm
Program Name Presenter Time
रेडियो सांकेतिक धुन 05:00 am - 05:10 am
नेपाली भजन 05:10 am - 05:45 am
विज्ञापन 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन 06:30 am - 06:40 am
गीत 06:40 am - 07:00 am
प्रदेश एफ.एम.न्युज 07:00 am - 07:30 am
जिवन रक्षा 07:30 am - 08:00 am
खबर संगालो 08:00 am - 08:15 am
समवेदना 08:15 am - 08:30 am
मुक्तिको मार्ग 08:30 am - 09:00 am
समाचार 09:00 am - 09:15 am
लोक गीत 09:15 am - 09:30 am
विज्ञापन 09:30 am - 09:40 am
लोक गीत 09:40 am - 10:00 am
शारदा बुलेटिन 10:00 am - 10:05 am
विज्ञापन 10:05 am - 10:15 am
शुशेली कार्यक्रम 10:15 am - 11:00 am
समाचार 11:00 am - 11:05 am
हिन्दी गित 11:05 am - 12:00 pm
थाहा खवर 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली गीत 12:15 pm - 1:00 pm
समाचार 1:05 pm - 1:05 pm
नेपाली गीत 1:05 pm - 1:40 pm
विज्ञापन 1:40 pm - 1:50 pm
नेपाली गीत 1:50 pm - 2:00 pm
शारदा बुलेटिन 2:00 pm - 2:05 pm
विज्ञापन 2:05 pm - 2:15 pm
टिफ्फीन आवर 2:15 pm - 3:00 pm
थाहा खवर 3:00 pm - 3:15 pm
लोक गीत 3:15 pm - 4:00 pm
देउराली कायक्र्रम 4:05 pm - 5:00 pm
शारदा खवर 5:00 pm - 5:05 pm
रुम टु रीड शिक्षा कार्यक्रम 5:05 pm - 6:00 pm
शारदा खवर 6:00 pm - 6:30 pm
सम्बेदेन 6:30 pm - 6:45 pm
टप्पा गीत 6:45 pm - 7:00 pm
साँझा खवर 7:30 pm - 8:00 pm
थाहा खवर 8:00 pm - 8:30 pm
विज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
विविसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
नेपाली गीत 10:15 pm - 11:00 pm
रेडियो बन्द 11:00 pm - 11:05 pm
Program Name Presenter Time
रेडियो सांकेतिक धुन 05:00 am - 05:10 am
नेपाली भजन 05:10 am - 05:45 am
विज्ञापन 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन 06:30 am - 06:40 am
गीत 06:40 am - 07:00 am
प्रदेश एफ.एम.न्युज 07:00 am - 07:30 am
जिवन रक्षा 07:30 am - 08:00 am
खबर संगालो 08:00 am - 08:15 am
समवेदना 08:15 am - 08:30 am
मुक्तिको मार्ग 08:30 am - 09:00 am
समाचार 09:00 am - 09:15 am
लोक गीत 09:15 am - 09:30 am
विज्ञापन 09:30 am - 09:40 am
लोक गीत 09:40 am - 10:00 am
शारदा बुलेटिन 10:00 am - 10:05 am
विज्ञापन 10:05 am - 10:15 am
शुशेली कार्यक्रम 10:15 am - 11:00 am
समाचार 11:00 am - 11:05 am
हिन्दी गित 11:05 am - 12:00 pm
थाहा खवर 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली गीत 12:15 pm - 1:00 pm
समाचार 1:05 pm - 1:05 pm
नेपाली गीत 1:05 pm - 1:40 pm
विज्ञापन 1:40 pm - 1:50 pm
नेपाली गीत 1:50 pm - 2:00 pm
शारदा बुलेटिन 2:00 pm - 2:05 pm
विज्ञापन 2:05 pm - 2:15 pm
टिफ्फीन आवर 2:15 pm - 3:00 pm
थाहा खवर 3:00 pm - 3:15 pm
लोक गीत 3:15 pm - 4:00 pm
नेपाली सैनिक कार्यक्रम 4:15 pm - 5:00 pm
शारदा खवर 5:00 pm - 5:05 pm
रुम टु रीड शिक्षा कार्यक्रम 5:05 pm - 6:00 pm
शारदा खवर 6:00 pm - 6:30 pm
सम्बेदेन 6:30 pm - 6:45 pm
टप्पा गीत 6:45 pm - 7:00 pm
साँझा खवर 7:30 pm - 8:00 pm
थाहा खवर 8:00 pm - 8:30 pm
विज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
विविसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
नेपाली गीत 10:15 pm - 11:00 pm
रेडियो बन्द 11:00 pm - 11:05 pm
Program Name Presenter Time
रेडियो सांकेतिक धुन 05:00 am - 05:10 am
नेपाली भजन 05:10 am - 05:45 am
विज्ञापन 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन 06:30 am - 06:40 am
गीत 06:40 am - 07:00 am
प्रदेश एफ.एम.न्युज 07:00 am - 07:30 am
जिवन रक्षा 07:30 am - 08:00 am
खबर संगालो 08:00 am - 08:15 am
समवेदना 08:15 am - 08:30 am
मुक्तिको मार्ग 08:30 am - 09:00 am
समाचार 09:00 am - 09:15 am
लोक गीत 09:15 am - 09:30 am
विज्ञापन 09:30 am - 09:40 am
लोक गीत 09:40 am - 10:00 am
शारदा बुलेटिन 10:00 am - 10:05 am
विज्ञापन 10:05 am - 10:15 am
शुशेली कार्यक्रम 10:15 am - 11:00 am
समाचार 11:00 am - 11:05 am
हिन्दी गित 11:05 am - 12:00 pm
थाहा खवर 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली गीत 12:15 pm - 1:00 pm
समाचार 1:05 pm - 1:05 pm
नेपाली गीत 1:05 pm - 1:40 pm
विज्ञापन 1:40 pm - 1:50 pm
नेपाली गीत 1:50 pm - 2:00 pm
शारदा बुलेटिन 2:00 pm - 2:05 pm
विज्ञापन 2:05 pm - 2:15 pm
टिफ्फीन आवर 2:15 pm - 3:00 pm
थाहा खवर 3:00 pm - 3:15 pm
लोक गीत 3:15 pm - 4:00 pm
साथि सँग मनका कुरा 4:15 pm - 5:00 pm
शारदा खवर 5:00 pm - 5:05 pm
रुम टु रीड शिक्षा कार्यक्रम 5:05 pm - 6:00 pm
शारदा खवर 6:00 pm - 6:30 pm
सम्बेदेन 6:30 pm - 6:45 pm
टप्पा गीत 6:45 pm - 7:00 pm
साँझा खवर 7:30 pm - 8:00 pm
थाहा खवर 8:00 pm - 8:30 pm
विज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
विविसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
नेपाली गीत 10:15 pm - 11:00 pm
रेडियो बन्द 11:00 pm - 11:05 pm
Program Name Presenter Time
रेडियो सांकेतिक धुन 05:00 am - 05:10 am
नेपाली भजन 05:10 am - 05:45 am
विज्ञापन 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन 06:30 am - 06:40 am
गीत 06:40 am - 07:00 am
प्रदेश एफ.एम.न्युज 07:00 am - 07:30 am
जिवन रक्षा 07:30 am - 08:00 am
खबर संगालो 08:00 am - 08:15 am
समवेदना 08:15 am - 08:30 am
मुक्तिको मार्ग 08:30 am - 09:00 am
समाचार 09:00 am - 09:15 am
लोक गीत 09:15 am - 09:30 am
विज्ञापन 09:30 am - 09:40 am
लोक गीत 09:40 am - 10:00 am
शारदा बुलेटिन 10:00 am - 10:05 am
विज्ञापन 10:05 am - 10:15 am
शुशेली कार्यक्रम 10:15 am - 11:00 am
समाचार 11:00 am - 11:05 am
हिन्दी गित 11:05 am - 12:00 pm
थाहा खवर 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली गीत 12:15 pm - 1:00 pm
समाचार 1:05 pm - 1:05 pm
नेपाली गीत 1:05 pm - 1:40 pm
विज्ञापन 1:40 pm - 1:50 pm
नेपाली गीत 1:50 pm - 2:00 pm
शारदा बुलेटिन 2:00 pm - 2:05 pm
विज्ञापन 2:05 pm - 2:15 pm
टिफ्फीन आवर 2:15 pm - 3:00 pm
थाहा खवर 3:00 pm - 3:15 pm
लोक गीत 3:15 pm - 4:00 pm
शारदा खवर 5:00 pm - 5:05 pm
रुम टु रीड शिक्षा कार्यक्रम 5:05 pm - 6:00 pm
शारदा खवर 6:00 pm - 6:30 pm
सम्बेदेन 6:30 pm - 6:45 pm
टप्पा गीत 6:45 pm - 7:00 pm
साँझा खवर 7:30 pm - 8:00 pm
थाहा खवर 8:00 pm - 8:30 pm
विज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
विविसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
नेपाली गीत 10:15 pm - 11:00 pm
रेडियो बन्द 11:00 pm - 11:05 pm
Program Name Presenter Time
रेडियो सांकेतिक धुन 05:00 am - 05:10 am
नेपाली भजन 05:10 am - 05:45 am
विज्ञापन 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन 06:30 am - 06:40 am
गीत 06:40 am - 07:00 am
प्रदेश एफ.एम.न्युज 07:00 am - 07:30 am
जिवन रक्षा 07:30 am - 08:00 am
खबर संगालो 08:00 am - 08:15 am
समवेदना 08:15 am - 08:30 am
मुक्तिको मार्ग 08:30 am - 09:00 am
समाचार 09:00 am - 09:15 am
लोक गीत 09:15 am - 09:30 am
विज्ञापन 09:30 am - 09:40 am
लोक गीत 09:40 am - 10:00 am
शारदा बुलेटिन 10:00 am - 10:05 am
विज्ञापन 10:05 am - 10:15 am
शुशेली कार्यक्रम 10:15 am - 11:00 am
समाचार 11:00 am - 11:05 am
हिन्दी गित 11:05 am - 12:00 pm
थाहा खवर 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली गीत 12:15 pm - 1:00 pm
समाचार 1:05 pm - 1:05 pm
नेपाली गीत 1:05 pm - 1:40 pm
विज्ञापन 1:40 pm - 1:50 pm
नेपाली गीत 1:50 pm - 2:00 pm
शारदा बुलेटिन 2:00 pm - 2:05 pm
विज्ञापन 2:05 pm - 2:15 pm
टिफ्फीन आवर 2:15 pm - 3:00 pm
थाहा खवर 3:00 pm - 3:15 pm
लोक गीत 3:15 pm - 4:00 pm
शारदा खवर 5:00 pm - 5:05 pm
रुम टु रीड शिक्षा कार्यक्रम 5:05 pm - 6:00 pm
शारदा खवर 6:00 pm - 6:30 pm
सम्बेदेन 6:30 pm - 6:45 pm
टप्पा गीत 6:45 pm - 7:00 pm
साँझा खवर 7:30 pm - 8:00 pm
थाहा खवर 8:00 pm - 8:30 pm
विज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
विविसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
नेपाली गीत 10:15 pm - 11:00 pm
रेडियो बन्द 11:00 pm - 11:05 pm
Program Name Presenter Time
कार्यक्रम सप्तरंगी प्रदिप मगर 04:10 am - 04:55 am
रेडियो सांकेतिक धुन 05:00 am - 05:10 am
नेपाली भजन 05:10 am - 05:45 am
विज्ञापन 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन 06:30 am - 06:40 am
गीत 06:40 am - 07:00 am
प्रदेश एफ.एम.न्युज 07:00 am - 07:30 am
जिवन रक्षा 07:30 am - 08:00 am
खबर संगालो 08:00 am - 08:15 am
समवेदना 08:15 am - 08:30 am
मुक्तिको मार्ग 08:30 am - 09:00 am
समाचार 09:00 am - 09:15 am
लोक गीत 09:15 am - 09:30 am
विज्ञापन 09:30 am - 09:40 am
लोक गीत 09:40 am - 10:00 am
शारदा बुलेटिन 10:00 am - 10:05 am
विज्ञापन 10:05 am - 10:15 am
शुशेली कार्यक्रम 10:15 am - 11:00 am
समाचार 11:00 am - 11:05 am
हिन्दी गित 11:05 am - 12:00 pm
थाहा खवर 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली गीत 12:15 pm - 1:00 pm
समाचार 1:05 pm - 1:05 pm
नेपाली गीत 1:05 pm - 1:40 pm
विज्ञापन 1:40 pm - 1:50 pm
नेपाली गीत 1:50 pm - 2:00 pm
शारदा बुलेटिन 2:00 pm - 2:05 pm
विज्ञापन 2:05 pm - 2:15 pm
टिफ्फीन आवर 2:15 pm - 3:00 pm
थाहा खवर 3:00 pm - 3:15 pm
लोक गीत 3:15 pm - 4:00 pm
शारदा खवर 5:00 pm - 5:05 pm
रुम टु रीड शिक्षा कार्यक्रम 5:05 pm - 6:00 pm
शारदा खवर 6:00 pm - 6:30 pm
सम्बेदेन 6:30 pm - 6:45 pm
टप्पा गीत 6:45 pm - 7:00 pm
साँझा खवर 7:30 pm - 8:00 pm
थाहा खवर 8:00 pm - 8:30 pm
विज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
विविसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
नेपाली गीत 10:15 pm - 11:00 pm
रेडियो बन्द 11:00 pm - 11:05 pm